V rámci karanténnych opatrení žiadame pacientov aby pred každou návštevou ambulancie volali na tel.č. 036/6379 550. Všetko čo sa dá vybavíme telefonicky v čase od 8:00 do 12:00!

Som zamestnávateľ. Čo potrebujem?

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Pracovnú zdravotnú službu je povinný na svoje náklady zabezpečiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov. Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza v plnom rozsahu zamestnávateľ. Frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci závisí od kategorizácie prác.

Pracovná zdravotná služba

Ešte nemáte zabezpečenú PZS? Tak neváhajte a odošlite nám online žiadosť.

MED - ES, s.r.o.

Pracovná zdravotná služba  MED-ES, s.r.o. vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Podľa zákona č. 289/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov naša pracovná zdravotná služba vykonáva:

 • dohľad nad pracovnými podmienkami,
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Upozornenie:

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 289/2017 Z. z. k decembru 2017 nevykonávajú činnosť pracovnej zdravotnej služby (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technickej, ani bezpečnostnotechnická služba.

Posudok o riziku a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, ktorý vypracoval bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická služba podľa predpisov účinných od 1. augusta 2014 do 30. novembra 2017, zostáva v platnosti do času zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík (§ 63j zákona č. 289/2017 Z. z.).

Zdravotno-hygienický audit

V rámci zdravotno-hygienického auditu realizujeme:

audit pracoviska z pohľadu PZS vykonávaný podľa § 30ad  písm. a/ až g/  zákona č. 355/2007 Z.z  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dohľad nad zdravými pracovnými podmienkami  a pracovným prostredím v spoločnosti  sa zameriava na identifikáciu nebezpečenstiev z faktorov práce a pracovného prostredia.

Zisťovaním pracovných podmienok získavame podklady pre analýzu aktuálneho stavu rizika, pôsobenia negatívnych faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Identifikácia nebezpečenstiev na pracoviskách pracovnou zdravotnou službou, ktoré môžu vzhľadom na svoje vlastnosti ohrozovať zdravie zamestnancov pozostáva z prvotnej a opakovaných pracovno-lekárskych prehliadok pracoviska so zaznamenaním všetkých zistených skutočností, ktoré majú význam z hľadiska možných vplyvov na zdravie zamestnancov.

Na základe pracovno-lekárskej analýzy zistených výsledkov prieskumu práce a pracovného prostredia vypracováva naša pracovná zdravotná služba záver auditu práce a pracovného prostredia, ktorý je hodnotením stavu poznatkov o negatívnych vplyvoch na zdravie zamestnancov na začiatku realizácie dohľadu nad prácou a pracovným prostredím.

Výsledok auditu je počiatkom dohľadu nad prácou a pracovným prostredím, resp. jeho vstupnou fázou a je nevyhnutný predovšetkým pre vypracovanie návrhu v rámci ďalšieho poskytovania pracovnej zdravotnej služby spočívajúcej v dohliadaní na faktory pracovného prostredia. Je tiež nevyhnutným predpokladom na tvorbu návrhu opatrení a ďalších činností pracovnej zdravotnej služby na dohodnuté obdobie.

Priebežné poskytovanie

Priebežné poskytovanie činnosti PZS v jednotlivých rokoch zahŕňa:

 • dohľad nad zdravím zamestnancov - sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov a ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,
 • hodnotenie a posudzovanie vykonávaných objektivizácií
 • odporúčania na zníženie rizík a možných dopadov na zdravie človeka
 • kontrolná a konzultačná činnosť vo vzťahu k navrhnutým opatreniam,
 • spolupráca pri programoch ochrany a podpory zdravia zamestnancov
 • poskytovanie informácií zamestnancom a zamestnávateľovi o zdravotných rizikách a ochrane pred nimi
 • kontrola vykonávania rekondičných pobytov u rizikových zamestnancov
 • evidencia zrealizovaných preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov lekárske preventívne  prehliadky vo vzťahu  k práci.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú:

 • vstupné prehliadky pred nástupom do práce a pred preradením na rizikovú prácu
 • periodické prehliadky zamestnancov v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, v zmysle vykonanej kategorizácie pracovných činností
 • vyhľadávacie (skríningové) vyšetrenia za účelom rýchleho zistenia pôsobenia určitej škodliviny alebo kombinácie škodlivín pri podozrení na ohrozenie zdravia zamestnancov
 • preventívne prehliadky u zamestnancov, ktorí nevykonávali prácu zo zdravotných dôvodov viac ako šesť mesiacov
 • výstupné prehliadky, na zdokumentovanie zdravotného stavu zamestnancov po skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie
 • následné preventívne prehliadky po ukončení rizikovej práce takého charakteru, že sa môžu objaviť následky na zdraví aj po dlhšom čase po prerušení rizikovej práce
 • preventívne prehliadky zamestnancov, zamerané na preukázanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov pre výkon určitých pracovných činností podľa osobitných predpisov – práca vo výškach, vodiči z povolania, práca v noci.....
 • mimoriadne lekárske prehliadky (napr. po dlhodobej PN)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú:

 • pri pracovnej činnosti zaradenej do prvej a druhej kategórie, sa lekárske prehliadky vykonávajú, ak to vyžadujú osobitné predpisy
 • pri pracovnej činnosti zaradenej do tretej kategórie jeden krát za dva roky pri pracovnej činnosti zaradenej do štvrtej kategórie jedenkrát ročne
 • pri prácach, pri ktorých sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť v intervaloch podľa osobitného predpisu
 • ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo zdravotné riziká alebo dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k vykonávanej práci, môže Úrad verejného zdravotníctva nariadiť zamestnávateľovi mimoriadne lekárske preventívne prehliadky.

Spoločnosť MED-ES, s.r.o. je oprávnená na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej a garantuje odbornosť ponúkaných služieb svojim tímom odborníkov.

 

Pracovná zdravotná služba

Ešte nemáte zabezpečenú PZS? Tak neváhajte a odošlite nám online žiadosť.